Seko verksamhet inom Universitetet

Seko Universitetsklubben är klubben inom Uppsala universitet.

Våra medlemmar finns i första hand inom Universitets s.k. stödfunktioner men alla är välkomma.

Vi företräder våra medlemmar i alla nämnder/styrelser där det är viktigt att vi håller oss informerade och kan göra vår röst hörd om det behövs.

En viktig del är självklart att bevaka att kollektivavtalet efterlevs. Lokala avtal, återkommande löneförhandlingar, arbetsmiljö och försäkringsskydd.

Alla medlemmar erbjuds även individuell hjälp av olika slag om problem uppstår som t.ex. vid arbetsskada, fritidskador, problem på jobbet, hjälp med våra kollektiva försäkringar o.s.v.

Sekos verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatsen. Det är medlemmarnas behov och prioriteringar som är vägledande i Sekos arbete.

Som medlem väljer du dina företrädare i klubben. Med kollektivavtalet som grund tillvaratar Seko dina intressen i frågor som rör ditt arbete, din arbetsmiljö, din lön och dina möjligheter på arbetsplatsen.